سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایرةالمعارف فقه اهل البیت 
همکاری با فرهنگ فقه 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 
پژوهشگر و مسئول واحد ترجمه 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
پروژه ای 
 
 
همکاری در خصوص ویرایش فنی -تخصصی 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
روش تفسیر 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
تفسیر  
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
روش تحقیق