پرسمان علوم قرآنی
47 بازدید
ناشر: مرکز فرهنگ و معارف قرآن - بوستان کتاب
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-847-3
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
ویرایش جدید کتاب به بازار آمده است.ویرایش پیشین از اعتبار ساقط است. بخشی از مقدمه مؤلف: علوم قرآنى ـ چنان که شرح آن به تفصیل خواهد آمد ـ مى تواند رابطه انسان را با کتاب سعادت و رستگارى اش، استحکامى دو چندان بخشیده، زمینه مناسب را براى پژوهشى اصولى و کارآمد در معارف بى کران قرآن فراهم سازد. اگر بخواهیم جایگاه و اهمیت مباحث شیرین و پرجاذبه علوم قرآنى را در قالب تشبیه و تمثیل به تصویر کشیم، باید آن را به عصا براى نابینا، ابزار کار براى صنعت گر، منطق براى فلسفه و مانند آن‌ها، مثال زنیم؛ یعنى پلى است که بدون عبور از آن، دست یابى به معارف قرآن، اگر غیرممکن نباشد، بسى مشکل و نامطمئن خواهد بود. این مطلب، زمانى هویّت واقعى خویش را به تمامى جلوه گر مى سازد که مباحثى چون قواعد و روش هاى تفسیرى و اعجاز قرآن را در کنار دیگر مباحث آن، جزو اساسى ترین مسائل این علم بدانیم که در این صورت، دستیابى به معارف قرآن را جز از این رهگذر، مى توان ناممکن ارزیابى کرد. چکیده سخن این که: هر علاقه مند به قرآن کریم، براى تحکیم و تثبیت ارتباط خویش با این کتاب آسمانى و انس بیشتر با آن، باید کار خود را از علوم قرآن آغاز کند. در این مرحله است که این پرسش رخ مى نماید: که از کجا باید آغاز کرد و چگونه؟ نوشتار حاضر، پاسخى مقدماتى و متوسط به پرسش یاد شده است تا راه را براى نوپویندگان هموار کند و وسایل ره یابى به پیغام دوست و نامه محبوب را به دست دهد. امید است که مورد توجه شیفتگان و دوستداران قرآن کریم قرار گیرد. در این مجموعه، ضمن ارائه مباحث به صورت موضوعى و با چینش منطقى، از قالب «پرسش و پاسخ» استفاده شده است؛ هم چنین گفتنى است سیر بازنگرى و تصحیح و تکمیل پاسخ ها و هموار و همساخت نمودن آن‌ها، بر اساس آیین نامه مصوب «مرکز فرهنگ و معارف قرآن»، انجام پذیرفت و در موارد اختلافى، آراى مشهور و مقبول جامعه قرآن پژوه بر آراى متفرّد، شخصى و یا شاذ ترجیح داده شد؛ البته در موارد محدودى نیز خروج از این روند، مناسب و مفید دانسته شد.